Sede electrónica Concello de Mugardos

23:57:03 Venres 7 de maio 2021
Estás en:

Detalle trámite

Rexistro de unións civís

O procedemento de "rexistro de unións civís" regula a formalización e inscrición no correspondente rexistro das unións estables constituídas por persoas de distinto ou do mesmo sexo e as familias derivadas destas, así como as modificacións e remate da devandita unión, calquera que sexa a causa.

Persoas físicas que desexen formalizar unha unión de carácter estable. Polo menos unha das persoas deberá estar empadroada no municipio en que se desexe rexistrar a unión. Ambos membros da parella deben estar empadroados no mesmo municipio.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Inicar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Solicitude de rexistro de unión civil.
 • Certificado de empadroamento dos dous membros da parella no que figure a data dende a que están empadroados xuntos.
 • Acreditación do estado civil de ambos mediante certificación do rexistro civil ou equivalente no caso de extranxeiros.
 • De ser o caso, sentenza xudicial de divorcio ou nulidade, ou certificado literal de matrimonio en que conste algún destes extremos.
 • Fotocopia do libro de familia no caso de que houbese fillos/as comúns ou de calquera dos membros da parella e o seu orixinal para compulsar.
 • De ser o caso, pacto regulador das relacións económicas e patrimoniais da parella, o cal deberá establecerse en escritura pública e aparecer indicado na propia solicitude.
 • De ser o caso, consentimento previo e expreso para remisión expediente ao rexistro de parellas de feito de Galicia.
 • Documentación necesaria para cancelación do rexistro municipal de unións civís do Concello de Mugardos:
  • Solicitude conxunta ou individual debidamente cumprimentada.
  • Solicitude conxunta que conterá os datos identificativos de cada uno dos membros da parella, o lugar e a data e sinatura.
  • Solicitude individual deberá ir acompañada ademáis do decumento que lle acredite a comunicación fidedigna á outra parte, salvo nos casos de morte ou declaración de falecemento dun dos membros da parella (deberá aportar certificado de defunción ou declaración xudicial de falecemento) ou polo matrimonio entre os propios membros da parella ( deberá aportar certificado do Rexistro Civil, e a data de extinción será a do día inmediatamente anterior á do matrimonio).
  • No caso de matrimonio de calquera dos compoñentes da parella, a persoa que contraia matrimonio deberá acreditar a comunicación fidedigna á outra parte e achegar o correspondente certificado do Rexistro Civil. A data de extinción será a do día inmediatamente anterior á do matrimonio.
 • Documentación necesaria para modificación/aportación pacto no rexistro municipal de unións civís do Concello de Mugaros:
  • As solicitudes deberán conter os datos identificativos da parella, lugar, data e sinatura de ambos, e deberán acompañar a escritura pública que conteña o pacto regulador das relacións económicas e patrimoniais.

Nome: Rexistro de unións civís.

Unidade tramitadora: Secretaría.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Órgano de resolución: Alcalde.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Prazo de execución: 3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso-administrativo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.